O Nás

Nadační fond Malakim (hebrejsky Andělé)

IČO: 02066777

Číslo transparentního účtu Nadačního fondu Malakim: 7452142001/5500
IBAN CZ9755000000007452142001 SWIFT RZBCCZPP

Nadační fond Malakim
Sky Gallery, Giese & Partner, s.r.o.
Bělehradská 132
120 00 Praha 2

Statutárním orgánem Nadačního fondu Malakim je Správní rada, která má 3 členy:

 • Předsedkyně Mgr. Monica Bubna-Litic, nadacni.fond@malakim.cz, mobil: +420 2 777221950
 • Advokát Martin Holler, spolumajitel a jednatel advokátní kanceláře Giese & Partner, s.r.o.
 • PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D., historik z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a člen Společnosti přátel beuronského umění

Nadační fond Malakim byl zaregistrován dne 17. září 2013 u Městského soudu v Praze. Zřizovateli jsou Společnost přátel beuronského umění a její předsedkyně Monica Bubna-Litic.

Účelem Nadačního fondu Malakim je podpora a rozvoj kulturních hodnot ve společnosti včetně ochrany kulturních památek, zvláště ve vztahu k jedinečnému dochovanému kulturnímu dědictví Beuronské umělecké školy na našem území – kostelu Zvěstování Panně Marii (sv. Gabriela v Holečkově ulici v Praze na Smíchově).

Významné osobnosti, které přislíbily účast v Čestné radě Nadačního fondu Malakim

Záštitu převzal Mons. ThLic. Dominik kardinál Duka OP

 1. Mons. Václav Malý, titulární biskup marcelliánský a světící biskup pražský
 2. Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral CSc., Katedra dějin umění a estetiky,
 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 3. Johannes Lobkowicz, kancléř Českého velkopřevorství Řádu Maltézských rytířů
 4. Ing. Jan Robben s chotí Sjoukje Robben-van Gils, ředitel Procter & Gamble Rakona, Rakovník
 5. Sr. Hildegard Altmann, OSB, podpřevorka kláštera Sv. Gabriela, Benediktinky sv. Lioby / Rakousko
 6. Marina Werba, rod. Sweerts-Sporck / Rakousko
 7. Pieter Schepens, De Lantaarn (Association of Dutch speaking people in the Czech Republic / Nederlandstaligen Tsjechie) a Agora cultural Travels
 8. Mgr. Filip Srovnal, Národní památkový ústav, Praha 1
 9. Mons. Anton M. Otte, český římskokatolický kněz německé národnosti, dlouholetý vedoucí pražské kanceláře spolku Ackermann-Gemeinde a od roku 2011 probošt Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
 10. Raymund Hürland, teolog, oblát benediktinského kláštera sv. Bonifáce v Mnichově a dlouhodobý podporovatel Společnosti přátel beuronského umění
 11. P. Edmund Rudolf Wagenhofer OSB, eminentní arciopat z kláštera sv. Petra v Salzburku, převor administrátor Slovanské kongregace v Mariboru, převor kláštera Emauzy

Nahoru

Podrobné informace

Nadační fond Malakim si klade za cíl spolupracovat s veřejnými, církevními i soukromými institucemi u nás i v zahraničí, kterým není kulturní dědictví beuronského umění lhostejné. Chce využít i léty prověřeného zájmu a angažovanosti dlouholetých domácích a zahraničních přátel a členů Společnosti přátel beuronského umění. V něm spatřuje především morální a lidský „kapitál“, který bude doplňovat a rozhojňovat počáteční majetkový vklad zřizovatelů v celkové hodnotě 2 750 000,‑ Kč.

Činnost Nadačního fondu Malakim ideově podporuje Čestná rada, kterou tvoří významné osobnosti a které svým jménem, radou a pomocí podporují dobré jméno a propagaci cílů fondu.

V tomto duchu vyvíjela Společnost přátel beuronského umění řadu úspěšných aktivit již před svým formálním založením v r. 2000, a to vydáváním odborných i populárně zaměřených publikací o beuronském umění vlastním nákladem, pořádáním koncertů, přednášek a tematicky zaměřených Dnů beuronské umělecké školy, Dnů evropského dědictví, Adventních sobot atd. Tyto akce se setkávaly s živým ohlasem veřejnosti a médií, včetně veřejnoprávního Českého rozhlasu a České televize.

Z iniciativy Společnosti přátel beuronského umění byl v roce 1999 vydán Ministerstvem dopravy a spojů příležitostný poštovní aršík se soutiskem dvou známek a obrazovou částí, vše s motivy Beuronské umělecké školy. V soutěži o nejkrásnější české poštovní známky ve stejném roce se výše zmíněné známky umístily na 2. a 3. místě ze 49 vydaných.

Beuronské umění (název podle kláštera v Beuronu v jihozápadním Německu, kde toto umění vzniklo) se jako zcela specifický umělecký směr na rozhraní historismu, secese a rané moderny dostává stále více do širšího kulturního povědomí české i cizojazyčné. V intencích této dosavadní činnosti chce nyní působit i nově založený Nadační fond Malakim.

O budoucím osudu kostela Zvěstování Panně Marii, který je t. č. ve vlastnictví státu (Česká pošta kostel s přilehlým klášterem pouze spravuje), by mělo být rozhodnuto s ohledem na to, že se jedná o kulturní památku a o jedinečnou ukázku beuronského umění, zahrnující všechny hlavní výtvarné obory.

K tomu dopomohla skutečnost, že část původního mobiliáře se z iniciativy Společnosti v roce 2008 po více než 90 letech vrátila z rakouského Bertholdsteinu zpět do Prahy.

Samozřejmostí bude i další finanční podpora projektů, které jsou zaměřeny na studium a propagaci Beuronské umělecké školy, a to i v jejím širokém mezinárodním kontextu (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Slovinsko, Itálie, Belgie, Katalánsko a další i mimoevropské země), dále na vydávání publikací, organizaci přednášek, tematických večerů, vědeckých i popularizačních seminářů, koncertů atd.

V souladu s příslušnou zákonnou úpravou byla vypracována Nadační listina a Statut nadačního fondu Malakim.

Nahoru

Napište nám:

nadacni.fond@malakim.cz