Kronika

NADAČNÍ FOND MALAKIM –  KRONIKA PRO ROK 2013/2014

Podle kupní smlouvy ze dne 12. července 1919 nabylo tehdejší Ministerstvo pošt a telegrafů v Praze v zastoupení eráru Československé republiky (nabyvatel) od knížete Karla a Aloise Löwenstein-Wertheim-Risenbergů benediktýnský klášter sv. Gabriela a kostel Zvěstování Panně Marii v Praze na Smíchově (v zastoupení), které byly v roce 1892 přenechány do držby a nájmu německy mluvícím benediktýnským sestrám.

Nabyvatel v kupní smlouvě zřídil ve prospěch křesťanské obce služebnost trvalého práva trpění výkonu bohoslužeb římskokatolické církve a dále trvalé právo služebnosti cesty.

V roce 2002 byla dále mezi Českou poštou a duchovní správou kostela uzavřena smlouvy o uspořádání vzájemných vztahů:

Na podporu zachování kláštera, zejména však kostela sv. Gabriela (Zvěstování Panně Marii), vzniklo občanské sdružení (spolek) Společnost přátel beuronského umění, jehož aktivitu od roku 2013 podporuje Nadační fond Malakim (andělé).

Aktivity Nadačního fondu Malakim 2013/2014:

 

  1. Smlouvy

Za účelem zachování unikátní kulturní památky kostela sv. Gabriela v Praze na Smíchově a provedení potřebných oprav zahájil Nadační fond Malakim jednání s příslušnými správci objektu. Předsedkyně Nadačního fondu Malakim paní Monica Bubna-Litic jednala za tímto účelem několikrát během roku 2014 s ředitelem divize správa majetku ASN Česká pošta s.p. o právním oddělení kostela Zvěstování Panně Marii od kláštera sv. Gabriela za účelem převedení kostela do majetku Nadačního fondu Malakim, aby mohla být provedena nutná údržba, kostel nechátral a mohl být spravován s cílem zachování bohoslužeb a své jedinečnosti ve smyslu dochované památky beuronského umění.

  1. Socha archanděla Gabriela

V roce 2012 byla vyrobena restaurátorem Karlem Holubem a jeho synem sochařem Petrem Holubem (díky finanční podpoře Magistrátu hl. m. Prahy) faksimile sochy archanděla Gabriela. Původní originál stál do roku 1919 na stříšce vstupu do kostela. Po prodeji kláštera a kostela v roce 1919 si sestry originál odvezly do nového působiště na hrad Bertholdstein v Rakousku, kam se z Prahy přestěhovaly.

Kopie této sochy měla být umístěna na stejné místo, kde původně stál originál. Byla provedena sonda stříšky kvůli statice a na náklad České pošty s.p. autoři sochy vyrobili podstavec podle původního originálu.

Autoři sochy Karel a Petr Holubovi jednali s plnou mocí předsedkyně Nadačního fondu Malakim s Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze (Magistrát hl. m. Prahy), jak nejlépe sochu ošetřit, aby měděný plech, ze kterého je vyrobena, nebyl povětrnostními podmínkami zničen. Tomu předcházela a pokračovala jednání Nadačního fondu Malakim s památkáři z Národního památkového ústavu.

 

  1. Výstava v Emauzích

Koncem května začala jednání o přípravě Výstavy beuronského umění ve výstavní síni v Emauzích, Společnost přátel beuronského umění nabízí k vytavení sochu archanděla Gabriela, sochu Madona Isis a sochu Madona z Laachu, dále „egyptský“ pluviál a další. Zástupci Emauzského opatství nabídli objekty z kláštera Emauzy, které jsou předmětem dalšího jednání.

 

  1. Vydání Svatogabrielského evangeliáře

Nadační fond Malakim jedná s Ministerstvem kultury, od kterého získal na rok 2013 a 2014 finanční dotaci na překlad a vydání Svatogabrielského evangeliáře. Ten vyhotovily sestry kláštera sv. Gabriela v Praze na Smíchově mezi lety 1904 až 1912. Fond jedná o další finanční dotaci a povolení vydat evangelistář místo v roce 2014 až v roce 2015. Na překladech a komentářích pracuje Mgr. Monica Bubna-Litic a Dr. Miroslav Kunštát, oba jsou členové správní rady Nadačního fondu Malakim.

 

  1. Podpora uměleckých akcí

Absolventský koncert, Pedagogická fakulta UK v Praze, katedra hudební výchovy, 10. května 2014

Koncert Komorního sboru Abbellimento (pořadatel Komorní spolek Variace, o.s.) dne 10. června 2014 spojený s prohlídkou kostela i kláštera.

 

 

Vzdělávací akce v kostele Zvěstování Panně Marii a klášteře sv. Gabriela, šíření informací o beuronském umění:

 

23. října 2013

Návštěva kostela a kláštera sv. Gabriela překladatelky francouzských textů Svatogabrielského evangeliáře jeho autorek sester benediktinek z kláštera sv. Gabriela v Praze, nejpozději z roku 1912.

 

25. října 2013

Návštěva kostela Zvěstování Panně Marii z Rakouska, farníci z Pötzleinsdorfu.

 

25. října 2013

Návštěva a mše sv. tridentského ritu, P. Cyrille Debris z Francie (kontakt na klášter Solesmes ve Francii), autor knihy Zita – důvěrný portrét císařovny, za přítomnosti zástupkyně Sdružení pro blahořečení císařovny Zity.

 

7. listopadu 2013

Ve spolupráci se zástupci NE-BE a De Lantaarn příprava na návštěvu nizozemského velvyslance ve sv. Gabrielu.

 

12. listopadu 2013

Povodí Vltavy navštívilo kostel a klášter sv. Gabriela.

 

13. listopadu 2013

Schůzka v klášteře Emauzy s OSB z Břevnova. Předsedkyně Nadačního fondu Malakim seznámila představenstvo Papežského díla pro východní církve, které vedl arcibiskup ze Salcburku (cca 12 osob), s beuronským uměním v Emauzích.

 

19. prosince 2013

Prohlídka kostela Zvěstování Panně Marii – Arcibiskupské gymnázium Praha.

 

23. prosince 2013

„Pátečníci“ z Trutnova, prohlídka kostela.

 

28. prosince 2013

Přednáška ve vile o posvátné geometrii a aplikaci „beuronského kánonu“ na fotografii malby Mater Misericordiae.

 

13. ledna 2014

Návštěva kostela a kláštera: sochařka sestra OSB z kláštera Eibingen/SRN a malíř bratr OSB z kláštera Maria Laach/ SRN.

12. února 2014

Kostel Zvěstování Panně Marii, příprava na jednání s Českou poštou o eventuálním nájmu kláštera pro výstavu Designblok s Profil Media s.r.o., Osadní 35, 170 00
Praha 7.

13. února 2014

Jednání se zástupci De Lantaarn (Nederlandstaligenin Tsjechie) – příprava návštěvy nizozemského velvyslance ve sv. Gabrielu.

 

15. února 2014

Návštěva studentů z Ostravské univerzity – dějiny umění.

 

10. března 2014

Sv. Gabriel, pokračování v jednání o výstavě Designbloku s ředitelem divize správa majetku ASN Česká pošta s.p.

 

15. března 2014

Vzdělávací agentura Porta Praga, prohlídka kostela a kláštera.

 

17. března 2014

Setkání s tlumočníky (nizozemština a angličtina) – příprava na návštěvu nizozemského velvyslance.

 

22. března 2014

Návštěva kostela a kláštera sv. Gabriela – ambasáda Nizozemsko, velvyslanec s manželkou, zástupci De Lantaarn a dalších asi 40 návštěvníků z ambasády, na tuto akci přijela z Rakouska představitelka rodu Sweerts-Sporck.

9. dubna 2014

Prohlídka kostela a kláštera sv. Gabriela – profesor z Katedry dějin umění a estetiky Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 35 studentů.

10. dubna 2014

Návštěva zástupce Magistrátu hl. m. Praha, Odbor Kancelář primátora, prohlídka kostela i kláštera pro francouzsky mluvící komunitu žijící v Praze.

17. dubna 2014

Pracovní schůzka pouze dvou členů Správní rady Nadačního fondu Malakim, palác Myslbek.

 

29. dubna 2014

Prohlídka kostela a kláštera sv. Gabriela: Ústav Dějin umění – studenti z Teologické fakulty UK.

 

30. dubna 2014

Prohlídka kostela a kláštera sv. Gabriela Ústav dějin umění – studenti z Filozofické fakulty UK.

 

12. května 2014

Emauzy, příprava na Výstavu beuronské umění v Emauzích.

 

23. května 2014

Noc kostelů, otevřeno od 19.30 do 24.00, celkem 404 návštěvníci (v roce 2023 bylo návštěvníků 333).

 

26. května 2014

Jednání Emauzy – příprava Výstavy beuronské umění v Emauzích, zahájení 24. července 2014.

 

27. května 2014

Jednání s ředitelem divize správa majetku ASN Česká pošta s.p. o převedení a správě kostela do majetku Nadačního fondu Malakim, přítomni zástupci České pošty s.p. a vedoucí odd. technická správa majetku a předsedkyně a člen představenstva Nadačního fondu Malakim.

 

2. června 2014

Prohlídka kostela a kláštera pro německy mluvící komunitu, žijící v Praze.

 

8. června 2014

Vzdělávací agentura Porta Praga – prohlídka kostela a kláštera.

Jménem správní rady Nadačního fondu Malakim

Monica Bubna-Litic (Šebová) – předsedkyně

Palác Myslbek, Ovocný trh 1096/8,

117 19 Praha 1, Staré Město

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *